Algemene voorwaarden


Inleiding

Onderhavige voorwaarden worden enerzijds gesloten door Lazuli bvba, BE 0876875347, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Sint Katarinastraat 10, hierna "Lazuli" genoemd, en anderzijds door eenieder die een aankoop wenst te verrichten via de site Stoff' en Draad: http://www.stoffendraad.be, hierna "de Koper" genoemd.
 
Deze voorwaarden zijn exclusief voor de Koper. De Koper die een aankoop wenst te verrichten op de site, bevestigt daarbij handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site. Het raadplegen van de site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 9 onverkort van kracht blijven.

De partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavig contract wordt geregeld, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de site. Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en -relaties.
Als een regel ontbreekt, gelden de gebruiken van de sector "verkoop op afstand" toegepast door bedrijven met zetel in België.


Artikel 1 - Verkoopsovereenkomst

De verkoopsovereenkomst komt tot stand tussen Lazuli enerzijds en de meerderjarige opdrachtgever anderzijds, op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Ieder die een bestelling plaatst bij Lazuli, verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.


Artikel 2 - Bestelling

De Koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Lazuli verbindt zich ertoe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, zolang de voorraad strekt. Indien het artikel niet langer voorradig is, heeft Lazuli het recht om de Koper een vervangartikel toe te sturen dat qua kwaliteit en prijs, minstens evenwaardig is.


Artikel 3 - Prijzen en productinformatie

Alle prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendkosten worden duidelijk apart aangegeven. Wanneer de Koper een bestelling plaatst, geldt altijd de prijs (en/of de eventuele promotie) die op het moment van bestelling wordt vermeld. Lazuli behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.
Lazuli tracht zowel de productomschrijvingen als de foto’s zo duidelijk en correct mogelijk te publiceren. Specifieke productinformatie (afmetingen, gewicht, gebruikte materialen,…) betreft altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen op de foto's kunnen afwijken van de echte kleuren. Indien gewenst kan de Koper altijd bijkomende informatie krijgen over de aangeboden producten.
 

Artikel 4 - Betaling

Bij het plaatsen van een bestelling, heeft de Koper de keuze uit verschillende betaalmethoden.
Zodra Lazuli de betaling heeft ontvangen, wordt de bestelling zo snel mogelijk verstuurd, meestal binnen 1 werkdag, van dinsdag tot en met zaterdag. Voor speciale bestellingen geldt een langere verwerkingstijd.
De door de Koper geplaatste bestellingen worden maximaal 10 dagen gereserveerd. Indien Lazuli de betaling dan nog niet heeft ontvangen, zal Lazuli de Koper per e-mail een herinnering sturen. Reageert de Koper niet binnen de 3 dagen na ontvangst van deze herinnering, dan gaan de bestelde artikelen weer in de verkoop en wordt de bestelling geannuleerd.
Lazuli heeft het recht om de bestelling te weigeren, o.m. bij een (gedeeltelijke) niet betaling van een vorige schuld.
 

Artikel 5 - Levering en Verzending

5.1. Levering
 
Lazuli tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. Alle genoemde leveringstermijnen zijn louter indicatief en Lazuli kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten haar wil om.
De Koper bezorgt Lazuli het correcte leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.
Elk leveringsprobleem (beschadiging of tekort aan artikelen) dient binnen de 48 uur na ontvangst te worden gemeld op het nummer 0032 15 339217 of via het contactformulier. Het betreffende artikel worden teruggestuurd binnen de 14 dagen na ontvangst en kan worden omgeruild of terugbetaald.
 
5.2. Leveringstermijn

Bestellingen worden geleverd in België in principe binnen 2 werkdagen na verzending, in andere EU-landen binnen 4-5 werkdagen na verzending.
Op het ogenblik van verzending ontvangt de Koper een trackingcode, waarmee de status van de verzending kan worden opgevolgd.
Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringstermijn niet haalbaar is, dient Lazuli de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.
 
5.3. Verzendkosten
 
Lazuli behoudt zich het recht voor om de verzendkosten aan te passen indien nodig. Verzendkosten staan steeds duidelijk vermeld op de orderbevestiging en op de factuur.

Afhaling van de bestelling te 1831 Diegem, Sint Katarinastraat 10, tijdens de openingsuren, is gratis.

Verzendkosten zone 1 (België):
Voor een bestelling van minder dan €50 bedragen de verzendkosten €6,50.
Voor een bestelling vanaf €50 is de verzending gratis.
 
Verzendkosten zone 2 (Duitsland, Luxemburg, Nederland):
Voor een bestelling van minder dan €75 bedragen de verzendkosten €11,15.
Voor een bestelling vanaf €75 is de verzending gratis.
 
Verzendkosten zone 3 (Denemarken, Estland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden):
Voor een bestelling van minder dan €150 bedragen de verzendkosten €20,00.
Voor een bestelling vanaf €150 is de verzending gratis.
 
Verzendkosten zone 4 (Bulgarije, Finland, Griekenland, Kroatië, Portugal, Roemenië, Spanje):
Voor een bestelling van minder dan €190 bedragen de verzendkosten €25,00.
Voor een bestelling vanaf €190 is de verzending gratis.
 
Andere landen: verzendkosten op aanvraag.
 

Artikel 6 - Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

6.1. Retourneren
 
Indien een artikel de Koper niet bevalt of indien een artikel bij ontvangst beschadigd blijkt, dan heeft de Koper de mogelijkheid het desbetreffende artikel terug te sturen binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst. De Koper dient hiervan schriftelijk melding te maken, via het contactformulier. Het artikel dient voldoende gefrankeerd, ongebruikt en verpakt in de originele verpakking te worden teruggezonden. De Koper voegt tevens de leveringsbon bij met vermelding van de reden van terugzending. De verwerkings- en betalingskosten blijven verschuldigd, zelfs bij volledige terugzending van de bestelling.
 
Artikelen die worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door Lazuli terugbetaald. Door de Koper gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald.
 
Alle artikelen worden vóór verzending gecontroleerd en verpakt in een degelijke verpakking. De Koper dient de bestelling direct te controleren bij levering. Het is ten stelligste af te raden door het transport beschadigde verpakkingen te aanvaarden. Indien de Koper helaas toch een beschadiging vaststelt, dient Lazuli daarover onmiddellijk te worden geïnformeerd.
 
Let wel:
-  Door de koper beschadigde, bevuilde of reeds gedragen artikelen kunnen niet worden teruggestuurd.
-  Bij overmatige retourzendingen behoudt Lazuli zich het recht voor om nieuwe bestellingen te weigeren.
-  Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode of deel uitmakend van een kortingsactie kunnen níet geretourneerd worden.
 
6.2. Klachten
 
Heeft u – ondanks onze goede zorgen en oplettendheid – toch een klacht? Mail deze gerust door naar info@lazulikleding.be. Elke klacht wordt behandeld en samen proberen we tot een oplossing te komen.
 
 
Artikel 7 - Privacy

Alle door Lazuli ontvangen en vergaarde persoonlijke gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik van Lazuli.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft men te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Indien men z'n gegevens uit de databank wil laten verwijderen, volstaat het om Lazuli een e-mail te sturen met duidelijke vermelding van de gegevens.
 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Lazuli kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.
 
De Koper aanvaardt dat de elementen/functies/grafische charters op de website kunnen evolueren. Bepaalde functies kunnen bijgevolg verwijderd en/of toegevoegd worden. Lazuli heeft het recht om, op elk moment en voor welke reden dan ook, de website te wijzigen zonder de Koper daarvan van te voren op de hoogte te brengen.
 
Lazuli kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade door wijzigingen of tijdelijke onderbrekingen van de website. Lazuli is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn wordt overschreden door toedoen van de post- of koerierdiensten. De Koper is op de hoogte van de transportrisico’s en indien de Koper hierover vragen heeft, dient deze zich te wenden tot de post- of koerierdiensten of de transporteur.


Artikel 9 - Verzakingsrecht

De Koper heeft het recht om af te zien van een aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien de Koper zich op deze mogelijkheid wilt beroepen, dient deze de goederen op eigen risico en kosten te retourneren, na eerst Lazuli daarvan op de hoogte te hebben gebracht.
 

Artikel 10 - Eigendomsrecht

Lazuli blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.
 

Artikel 11 - Intellectuele Eigendom

De informatie, logo’s, afbeeldingen, modellen, slogans, grafische charters en in het algemeen de inhoud op de website zijn beschermd door het recht van de intellectuele en/of industriële eigendom.

Behalve uitdrukkelijk toegestaan door Lazuli, heeft de consument niet het recht om elementen van op de website te wijzigen, kopiëren, huren, verhuren, verkopen, distribueren of aanverwanten te produceren.


Artikel 12 - Duur

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Lazuli online worden aangeboden.
 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Onderhavige voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.